Verkiezingsprogramma

Home / Verkiezingsprogramma

CDA Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het CDA Staat voor :

Onze samenleving

Onze doelstellingen :

 • Dagbesteding,huishoudelijke hulp & Vervoer hebben prioriteit in de zorg voor mensen.
 • Maatwerk in de maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg en minder bureaucratie.
 • Hulpverlenende organisaties moeten zich richten op de wensen van cliënten en samenwerken.
 • Armoede en werkloosheid onder onze inwoners moeten we bestrijden.
 • Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving.
 • Mantelzorgers verdienen meer aandacht en ondersteuning.
 • Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties moeten gewaardeerd en gefaciliteerd worden.

Onze dorpen

Onze doelstellingen :

 • Er moeten voldoende en betaalbare woningen beschikbaar zijn voor starters, gezinnen en senioren.
 • De verkeersdrukte en veiligheid in en rondom de kernen moet samen met bewoners worden aangepakt.
 • Het groenonderhoud in de openbare ruimte moet beter.
 • Alle kernen zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.
 • Inwoners met goede ideeen voor onze samenleving krijgen alle medewerking van de gemeente.
 • Het subsidiebeleid moet sport, muziek en cultuur betaalbaar en bereikbaar houden.
 • De buurtpreventieteams moeten goed gefaciliteerd worden en meer benut worden.
 • De wijkagent is duidelijk zichtbaar en is laagdrempelig benaderbaar voor inwoners.

Onze natuur en leefomgeving

Onze doelstellingen :

 • Het bewaren, beschermen en het beheer van kwetsbaar landschap en unieke natuur.
 • De natuur moet toegankelijk zijn door voldoende en goede recreatieve routes.
 • De toeristische voorzieningen moeten tegemoet komen aan de  lokale en regionale behoeften.
 • Plannen voor de natuur komen alleen tot stand in samenspraak met gebruikers en betrokkenen.
 • Er moet ruimte gegeven worden aan particuliere initiatieven om nieuwe natuur te ontwikkelen.

Onze economie en agrarische sector

Onze doelstellingen :

 • De ondernemer vind in de gemeente een actieve partner bij de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten.
 • Re-integratie en leertrajecten worden afgestemd op de lokale personeelsbehoefte van ondernemers.
 • Er moet een samenhangend en effectief promotiebeleid worden gevoerd op het gebied van tourisme.
 • Er moet ruimte geboden worden voor (landbouw)innovatie.
 • Een goede invulling en ruimte creeren voor vrijkomende agrarische bebouwing.
 • Agrarische ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen voor verbreding naar andere producten of zorg.

Onze duurzaamheid

Onze doelstellingen :

 • Het stimuleren van het leggen van zonnepanelen voor particulieren en bedrijven.
 • Duurzame initiatieven van bewoners worden omarmd, gestimuleerd en beloond.
 • Het oprichten van een stimuleringsfonds om initiatieven mogelijk te maken.
 • Burgers geinteresseerd en enthousiast te maken over duurzaam bouwen en leven.
 • Aanstellen van een wethouder duurzaamheid.