CDA Logo

CDA RUCPHEN

NIEUWSBERICHTEN

Moto SMT

 

MOTIE

Emissiemetingen SMT

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 15 december 2021

behandelend agendapunt 18 moties over niet op de agenda opgenomen onderwerpen;

overwegende:

  • Dat er veel twijfel bestaat over de resultaten van de emissiemetingen van maart 2021.
  • Dat dit veel onrust geeft bij de omwonenden van SMT.
  • Dat SMT voornemens is een nieuwe op maat gemaakte nabehandelingstechniek te installeren.

is van mening:

  • Dat er duidelijkheid moet komen voor wat betreft de uitslagen van de huidige emissiemetingen.
  • Dat deze duidelijkheid er met name voor de omwonenden van SMT moet komen.
  • Dat SMT moet voldoen aan de normering. 

verzoekt het college:

  • Nieuwe representatieve emissiemetingen als her controle uit te laten voeren door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met volledige medewerking en openheid van SMT.
  • Deze metingen in het eerste kwartaal van 2022 uit te voeren.
  • De regie in handen te nemen om het vertrouwen tussen omwonenden, gemeente en SMT zoveel als mogelijk te herstellen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam raadslid (fractie):                       handtekening:

Laatste Nieuws

CDA Rucphen

CDA Gemeente Rucphen
Achtmaalsebaan 17
4721 SM  SCHIJF
CONTACT
heartenvelopeusercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram