CDA Logo

CDA RUCPHEN

NIEUWSBERICHTEN

Besteding gelden corona risicoreserve

MOTIE

Besteding gelden corona risicoreserve

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 16 juni 2021

behandelend agendapunt 28 moties over niet op de agenda opgenomen onderwerpen;

overwegende:

  • dat de gemeente vanuit het rijk gelden heeft ontvangen voor extra begeleiding van kwetsbare groepen, bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en middelen voor de jeugd en cultuur.
  • dat de gemeente een corona risicoreserve heeft waar deze gelden in zijn gestort.
  • dat de gemeente in afwachting van besluitvorming is vooraleer deze gelden zullen worden gebruikt.

is van mening:

  • dat de coronagelden ingezet worden voor de doelen waarvoor ze zijn ontvangen en niet in te zetten voor andere doeleinden.

verzoekt het college:

  • proactief om te gaan met de gelden uit deze reserve en te onderzoeken waaraan deze gelden voor extra begeleiding van kwetsbare groepen, bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en middelen voor jeugd en cultuur besteed kunnen worden.
  • Spoedig maar in ieder geval in december van dit jaar in een raadsvoorstel aan de raad aan te geven waaraan de gelden kunnen worden besteed.
  • De raad hierover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam raadslid (fractie):                       handtekening:

Laatste Nieuws

CDA Rucphen

CDA Gemeente Rucphen
Achtmaalsebaan 17
4721 SM  SCHIJF
CONTACT
heartenvelopeusercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram